Kochánov - (ZUJ) 548529

Sčítání lidu, domů a bytů 2001

Druhy pozemků (údaje roku 2004)
Celková výměra pozemku (ha) 305.0136
Orná půda (ha) 211.1912
Zahrady (ha) 2.9970
Trvalé trávní porosty (ha) 50.4161
Zemědělská půda (ha) 264.6043
Lesní půda (ha) 21.1623
Vodní plochy (ha) 3.9180
Zastavěné plochy (ha) 3.9028
Ostatní plochy (ha) 11.4262
Hospodářská činnost (údaje roku 2004)
Počet podnikatelských subjektů celkem 24
Zemědělství, lesnictví, rybolov - počet subjektů 10
Průmysl - počet podnikatelských subjektů 3
Stavebnictví - počet podnikatelských subjektů 1
Doprava a spoje - počet podnikatelských subjektů 1
Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství - počet podnikatelských subjektů 4
Ostatní obchodní služby - počet podnikatelských subjektů 2
Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění - počet subjektů 1
Školství a zdravotnictví - počet subjektů 0
Ostatní veřejné, sociální a osobní služby - počet subjektů 2
Státní organizace - počet subjektů 0
Akciové společnosti - počet subjektů 0
Obchodní společnosti - počet subjektů 2
Družstevní organizace - počet subjektů 1
Peněžní organizace - počet subjektů 0
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 8
Samostatně hospodařící rolníci - počet subjektů 8
Svobodná povolání - počet subjektů 1
Ostatní právní formy - počet subjektů 4
Kultura (údaje roku 2004)
Veřejná knihovna vč. poboček 1
Obecná charakteristika (údaje roku 2004)
První písemná zpráva (rok) 1307
Nadmořská výška (m n.m.) 526
Katastrální plocha (ha) 305
Počet katastrů 1
Počet územně technických jednotek 1
Počet částí obce 1
Obyvatelstvo (údaje roku 2004)
Živě narození celkem 2
Muži (z narození celkem) 1
Ženy (z narození celkem) 1
Zemřelí celkem 4
Muži (ze zemřelí celkem) 2
Ženy (ze zemřelí celkem) 2
Přirozený přírůstek celkem -2
Muži (z přirozeného přírůstku celkem) -1
Ženy (z přirozeného přírůstku celkem) -1
Přistěhovalí celkem 4
Muži (z přistěhovalí celkem) 3
Ženy (z přistěhovalí celkem) 1
Vystěhovalí celkem 2
Muži (z vystěhovalí celkem) 0
Ženy (z vystěhovalí celkem) 2
Saldo migrace celkem 2
Muži (ze salda migrace celkem) 3
Ženy (ze salda migrace celkem) -1
Přírůstek/úbytek celkem 0
Muži (z přírůstek/úbytek celkem) 2
Ženy (z přírůstek/úbytek celkem) -2
Počet bydlících obyvatel k 31.12. 139
Muži (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 57
Ženy (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 82
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 33
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy 53
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži 35
Střední stav obyvatel (k 1.7.) 136
Muži (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 54
Ženy (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 82
Technická vybavenost (údaje roku 2004)
Poštovní směrovací číslo 58253
Veřejný vodovod (1=ano, 0=ne) 1
Sbor dobrovolných hasičů obce (1=ano, 0=ne) 1
Požární nádrž (1=ano, 0=ne) 1
Požární hydrant (1=ano, 0=ne) 1
Plynofikace obce (1=ano, 0=ne) 1